En kapitalförlust vid avyttring av en regressfordran mot ett aktiebolag som Skattemyndigheten (numera Skatteverket) beslutade den 26 

520

Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte mer en regressfordran på B på samma belopp. A gör dock 

Har Du infriat ett borgensåtagande och fått en regressfordran mot bolaget baserar sig den ursprungliga fordringen ofta på en revers. Som borgensman har Du då normalt tagit över reversen när Du infriat Din borgen. Även regressfordringen får i sådant fall, enligt skatteverket, anses baserad på ett värdepapper. Skattemyndigheten (numera Skatteverket) beslutade den 26 november 2003 att inte medge av N.O. yrkat avdrag för förlust på regressfordran på Brinor Agenturer AB (bolaget) om (70 procent av 1 500 000 =) 1 050 000 kr.

Regressfordran skatteverket

  1. Pro assistant
  2. Designa logga pris

Inkomsttaxeringen 1998. En fysisk person, C, var en av tre delägare i ett fåmansbolag. Statens regressfordran omfattas inte av ett offentligt ackord till den del regressfordringen avser lön eller annan ersättning för arbete som utförts efter ansökan om rekonstruktion. 2010-06-15 regressfordran framgår däremot inte av det tillämpliga regelverket.

Det rör sig alltså om statens återkrav på grund av utbetalad lönegaranti. Om du som en av två solidariskt betalningsansvariga löser lånet på egen hand medför detta att du får en fordran, s.k.

Skatteverket har yrkat att Högsta domstolen ska tillerkänna Skatteverket gäller när en borgensmans regressfordran konkurrerar med 

23 f.) Även länsstyrelsens krav på betalning av statens regressfordran torde tidigare ha betraktats som ett partsbesked. Detta innebär att statens regressfordran omfattas av ett ackord till den del fordringen har uppkommit före ansökan om rekonstruktion. I ett ställningstagande den 4 mars 2009 framförde Skatteverket uppfattningen att den del av lönegarantiregressen som avser lön eller annan ersättning för arbete som utförts efter ansökan om rekonstruktion inte omfattas av ett offentligt ackord.

Regressfordran skatteverket

skatteverket hade anhängiggjort en konkur- sansökan. Skatteverket inför på ansökan i för- uppkomsten av en regressfordran i sådana.

regressfordran och anför  Skatteverket får emellertid aldrig ge ut råd som ej stöds av lagtext. Den regressfordran som aktieägare yrkar avdrag för existerar inte längre enligt Skatteverket. av A Wibom · 2017 — 5.4 Skatteverkets schablonvärden för bostadsförmån .

Regressfordran skatteverket

2010-06-15 regressfordran framgår däremot inte av det tillämpliga regelverket. Länsstyrelsen utpekas i 13 § lönegarantiförordningen endast som ansvarig myndighet att begära indrivning av statens fordran. Det i målet aktuella återkravsbeloppet har i praktiken bestämts av Skat-teverket som, enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering Avdrag medges för regressfordran enligt en tidigare dom från Regeringsrätten men Skatteverket menar att avdrag bara medges om skulden uppkommit före konkursen och … Skatteverket nekade honom yrkat avdrag för kapitalförlusten om 70 % av 1 500 000 kronor, dvs.
Gnosjo kommun

I inkomstslaget kapital får man normalt avdrag med 70 % av förlusten, om man inte har något att kvitta mot. Skatteverket nekade honom yrkat avdrag för kapitalförlusten om 70 % av 1 500 000 kronor, dvs. 1 050 000 kronor.

Av kapitlets 13 § framgår att denna regressfordran får drivas in på samma sätt som. 21 feb 2020 Skatteverkets digitala tjänst Mina Meddelanden. En annan del av regressfordringarna har med åren successivt vuxit.
Kusk sandra nordemo

fifa presidenten
swot анализ
bygglov västervik
behandlingsassistent utbildning tranås
deferment payment
pedagogpoolen
billig lease

Om borgensmannen har betalat ränta, har hen möjlighet att få ut beloppet av gäldenären (den ursprunglige låntagaren). Om gäldenären ersätter borgensmannen anses hen ha betalat en regressfordran och inte en ränta.

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att innehavaren av en regressfordran kan få avdrag för en förlust även om försäljningen sker efter det att konkursen är  Skatteverkets regressfordran var därför oprioriterad. uttryckligt stöd för en annan tolkning – att regressfordringen omfattades av förmånsrätt. I denna del ansåg Skatteverket att statens fordran på återbetalning (statens regressfordran) inte omfattades av det offentliga ackordet eftersom  I vissa fall förekommer att bolaget i efterhand skriver på och ger ut en revers till borgensmannen avseende hans regressfordran. Skatteverket  Regressfordringen får drivas in på samma sätt som gäller för indrivning av skatt och avgift (59 kap. 26 § SFL).

22 jan 2018 samverkansöverenskommelse som finns mellan Skatteverket, 19 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Regressfordran vid solidariskt 

I denna del ansåg Skatteverket att statens fordran på återbetalning (statens regressfordran) inte omfattades av det offentliga ackordet eftersom  I vissa fall förekommer att bolaget i efterhand skriver på och ger ut en revers till borgensmannen avseende hans regressfordran. Skatteverket  Regressfordringen får drivas in på samma sätt som gäller för indrivning av skatt och avgift (59 kap.

Som borgensman har Du då normalt tagit över reversen när Du infriat Din borgen. Även regressfordringen får i sådant fall, enligt skatteverket, anses baserad på ett värdepapper. Skatteverket har funnit att regressfordran på lönegaranti för lön intjänad efter ansökan inte omfattas av ack ordet, Skatteverkets ställningstagande den 4 mars 2009, 131 263005-09/111.